Σύνδεσμος Συμβουλίων Ύδρευσης & Αποχέτευσης Κύπρου

Ο σκοπός του Συνδέσμου

Η σύσφιξη των σχέσεων και η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας και Αποχετεύσεων, ο συντονισμός των ενεργειών τους και η κοινή εκπροσώπησή τους, με κύριο στόχο τον συντονισμό και την υποβοήθηση των Συμβουλίων σ’ όλες τις φάσεις των δραστηριοτήτων τους, για τη βελτίωση, καταχώρηση και αναβάθμιση του ρόλου τους ως κοινωνικών φορέων, στη προώθηση των σκοπών τους όπως αυτοί καθορίζονται από τον Νόμο και για την προσφορά καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών στον τομέα της ύδρευσης και αποχέτευσης, και κάθε άλλης δραστηριότητάς τους, καθώς επίσης και για πιο αποτελεσματική συμμετοχή των Συμβουλίων στην διαχείριση και αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού και στην προστασία του περιβάλλοντος.
EurEau Congress 2018. 6-9 November 2018, Grand Resort Hoel, Limassol.

Σκοπός των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας είναι η παροχή καλής ποιότητας νερού, σε ικανοποιητικές ποσότητες και προσιτές τιμές, για κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών τους.
Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας λειτουργούν με βάση τον περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμο, Κεφ. 350.

Σκοπός των Συμβουλίων Αποχετεύσεων είναι η κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση του δημόσιου αποχετευτικού συστήματος, για βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών.
Τα Συμβούλια Αποχετεύσεων λειτουργούν με βάση τον περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο του 1971.Τα μέλη μας

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •