Σύνδεσμος Συμβουλίων Ύδρευσης & Αποχέτευσης Κύπρου

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (ΣΥΛ)

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας είναι ημικρατικός μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1951 και ο ρόλος του είναι η προμήθεια πόσιμου νερού σε καλή ποιότητα και ικανοποιητική ποσότητα στους καταναλωτές της περιοχής της Λευκωσίας. Το ΣΥΛ υδροδοτεί τους Δήμους Λευκωσίας, Στροβόλου, Έγκωμης, Αγ. Δομετίου, Λατσιών, Γερίου, Τσερίου και Ιδαλίου και τις κοινότητες Ανθούπολης και Εργατών (περιλαμαβνομένης της Βιομηχανικής ζώνης.  Πρόσθετα, μετά από Κυβερνητική απόφαση, το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας παραχωρεί ποσότητα νερού στην κατεχόμενη περιοχή Λευκωσίας.
Η μικτή σύνθεση του Συμβουλίου, από μέλη προερχόμενα τόσο από την Τοπική Αυτοδιοίκηση (αιρετά) όσο και από Κυβερνητικά στελέχη, διασφαλίζει τη συνετή και δίκαιη διαχείριση του νερού και την κατασκευή των κατάλληλων αναπτυξιακών υδατικών έργων. Επίσης, συμβάλλει στην ανάπτυξη, μεταξύ άλλων, του πολιτισμού και της ευημερίας των κατοίκων στις περιοχές που υδροδοτούνται.

Υποδομή
Οι ανάγκες του Συμβουλίου σε νερό ανέρχονται στα 22,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (κμ) περίπου, σε συνθήκες συνεχούς παροχής, με ανώτατη ζήτηση το καλοκαίρι τα 72.000κμ, με ελάχιστη κατανάλωση τα 48.000κμ και με μέσο όρο τα 60.000κμ. Η μέση ημερήσια κατανάλωση είναι 127 λίτρα ανά καταναλωτή, ενώ η υπολογισμένη μέση κατανάλωση είναι 150 λίτρα ανά συνήθη κάτοικο. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν το έτος 2017 που υπήρχε συνεχής παροχή νερού. Οι ανάγκες σε νερό καλύπτονται κυρίως από τα εργοστάσια αφαλάτωσης Δεκέλειας και Λάρνακας και αναλόγως πληρότητας, από τους υδατοφράκτες, κυρίως του Κούρρη και του Διπόταμου. Επίσης, πολύ μικρές ποσότητες αντλούνται από γεωτρήσεις, των οποίων η χρήση περιορίζεται συνεχώς για να αποκατασταθεί η ισορροπία στα υπόγεια αποθέματα νερού αφού, η ανεξέλεγκτη άντληση νερού την έχει διαταράξει με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας του υπόγειου νερού.
Οι εγγεγραμμένοι καταναλωτές του Συμβουλίου ανέρχονται στις 114.000 που αντιστοιχούν σε 300.000 κατοίκους και αναλογούν σε περισσότερο από το 1/3 του συνολικού πληθυσμού της Δημοκρατίας. Η υποδομή του συστήματος ύδρευσης καλύπτει 104 τετραγωνικά χιλιόμετρα αγωγών διανομής και υδατοδεξαμενές ολικής χωρητικότητας 77,250 κυβικών μέτρων. Οι αγωγοί νερού που μεταφέρουν νερό από τις υδατοδεξαμενές στις περιοχές ύδρευσης αποτελούνται από παροχευτικούς αγωγούς διαμέτρου από 200 μέχρι 800 χιλιοστά συνολικού μήκους 80 χιλιομέτρων. Το υλικό κατασκευής των αγωγών είναι είτε μίγμα ασβεστο-τσιμέντου ή όλκιμος σίδηρος. Το νερό διανέμεται στο δίκτυο με αγωγούς διαμέτρου που κυμαίνονται από 75 μέχρι 200 χιλιοστά και συνολικού μήκους 1,360 χιλιομέτρων. Από τους αγωγούς διανομής το νερό συνδέεται με τους καταναλωτές με αγωγούς των οποίων η διάμετρος κυμαίνεται από 15 μέχρι 25 χιλιοστών και συνολικού αριθμού 70,000 (αριθμός παροχών). Το υλικό κατασκευής των παροχών είναι πολυαιθυλένιο (MDPE).

Διαχείριση δικτύου
Για επίτευξη μείωσης του όγκου του μη τιμολογημένου νερού, το ΣΥΛ εφαρμόζει συνεχή συντήρηση και εργασίες βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης και καταβάλλει συνεχή προσπάθεια ελέγχου των οικιακών παροχών και υδρομετρητών. Οι απώλειες νερού θεωρούνται ένα από τα κυριότερα ζητήματα για όλες τις υπηρεσίες. Γνώση των δεδομένων παροχής και ζήτησης του νερού είναι πολύτιμα στοιχεία στη διαχείριση του δικτύου ύδρευσης.
Για καλύτερη διαχείριση του δικτύου υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα τηλεμετρίας και το δίκτυο διανομής παρακολουθείται συνεχώς από 79 ηλεκτρονικούς σταθμούς εγκατεστημένους σε όλο το δίκτυο και στις υδατοδεξαμενές. Οι σταθμοί σε συνεχή βάση στέλνουν πληροφορίες για τη ροή και την πίεση σε καθορισμένα σημεία του δικτύου όπως επίσης το υψόμετρο του νερού στις δεξαμενές. Για καλύτερη διαχείριση του νερού το δίκτυο οι 28 περιοχές ύδρευσης έχει διαχωριστεί σε 70 υποζώνες. Πρόσθετα, σε κεντρικά σημεία των παροχετευτικών αγωγών έχει εγκατασταθεί σύστημα ελέγχου βαλβίδων που παρέχουν τη δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης και της παροχής νερού καθ΄ όλο το εικοσιτετράωρο.

Συμμετοχή σε επιχορηγούμενα προγράμματα
Το ΣΥΛ έχει σημαντική εμπλοκή και συμμετοχή ως συνεργάτης και εταίρος σε αριθμό τοπικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως Wateloss, UrbanDBP και  Autoleak ενώ αυτή την περίοδο συμμετέχει στο WATenERgy-CYCLE, Βαλκανικό-Μεσογειακό πρόγραμμά ως συνεργάτης. Στα προγράμματα αυτά το ΣΥΛ έχει την ευκαιρία να μοιράζεται τις γνώσεις και εμπειρίες του και να ανταλλάζει απόψεις και καλές πρακτικές στα θέματα διαχείρισης της ύδρευσης. Επίσης το ΣΥΛ συνεργάζεται με αριθμό πανεπιστημίων και οργανισμών για προμήθεια και αξιολόγηση δεδομένων και εμπειριών.

Μέλος
Το ΣΥΛ είναι μέλος του EurEau Association που είναι Ευρωπαϊκός οργανισμός υδάτων που προωθεί θέσεις και εισηγήσεις στη διαχείριση ύδρευσης.